0%

جرثقیل دروازه ای gantry crane

جرثقیل دروازه ای
_

جرثقیل دروازه ای تک پل

Single girder gantry crane

_

جرثقیل دروازه ای تک پل گزینه ای اقتصادی و کارآمد همانند جرثقیل سقفی تک پل، که قابلیت نصب درفضای آزاد وسالنهای سرپوشیده ای که مقاومت نصب جرثقیل را ندارند و ستون گذاری در آنها میسر نیست به شمار میرود، این نوع جرثقیل بصورت کنسول دار و یا بدون کنسول تا دهانه 40 متروظرفیت 16 تن، ارتفاع 12 متر قابلیت ساخت را نیز دارد.

جرثقیل دروازه ای
_

جرثقیل دروازه ای دو پل

Dubel girder gantry crane

_

جرثقیل دروازه ای دو پل که قابلیت نصب درفضای آزاد و سالنهای سرپوشیده ای که مقاومت نصب جرثقیل را ندارند وستون گذاری در آنها میسر نیست به شمار میرود، جرثقیل دروازه ای بصورت کنسول دار و یا بدون کنسول که نوع کنسول دار آن امکان حمل بار رابه خارج از فضای بین دوستون را دارد این نوع جرثقیل برای جابجایی بارهای بسیار سنگین و محوطه هایی با دهانه بزرگ مناسبترین گزینه به شمار می رود.